Перелік нормативних документів для організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році

Рішення Дергачівської міської ради від 13.09.2022 р. № 3341-8 " Про закріплення державних установ виконання покарань, де утримуються неповнолітні ув’язнені, за Комунальнимзакладом «Дергачівський ліцей № 4» Дергачівської міської ради Харківської області"
/Files/images/02-23/dusttum.jpg/Files/images/02-23/dusttum1.jpg/Files/images/02-23/dusttum2.jpg
/Files/images/02-23/ro1.jpg/Files/images/02-23/ro2.jpg/Files/images/02-23/ro3.jpg/Files/images/02-23/ro4.jpg


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 25 червня 2020 р. № 526 Київ

Про затвердження Порядку організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту

Відповідно дочастини першоїстатті 126 Кримінально-виконавчого кодексу України, частинпершоїтадругоїстатті 3 Закону України “Про освіту” Кабінет Міністрів Українипостановляє:

ЗатвердитиПорядок організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту, що додається.

Прем'єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 526

ПОРЯДОК
організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту

Загальна частина

1. Цей Порядок встановлює механізм організації здобуття повної загальної середньої освіти (далі - здобуття освіти) засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі (далі - засуджені), а також неповнолітніми особами, взятими під варту.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України“Про освіту”,“Про повну загальну середню освіту”,Кримінально-виконавчому кодексі України, інших актах законодавства у сфері загальної середньої освіти і кримінально-виконавчого законодавства.

3. Організацію здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, забезпечують комунальні заклади загальної середньої освіти, за якими закріплені виправні та виховні колонії, слідчі ізолятори (далі - колонії (слідчі ізолятори), або державні заклади загальної середньої освіти, що створені при колоніях і належать до сфери управління Мін’юсту (далі - заклади освіти).

4. Здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, може організовуватися за інституційною або індивідуальною формою, визначеною законодавством, відповідно до чисельності осіб, які потребують отримання освітніх послуг.

Для організації здобуття освіти за інституційною формою створюються класи з наповнюваністю від 5 до 30 осіб.

Керівник і засновник закладу освіти, адміністрація колонії (слідчого ізолятору) створюють умови для здобуття освіти неповнолітніми засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, за інституційною формою.

5. Зарахування засудженого або неповнолітньої особи, взятої під варту, до закладу освіти здійснюється на підставі його заяви або заяви одного з його батьків чи інших законних представників. До заяви додається документ про освіту, що підтверджує відповідний рівень загальної середньої освіти. У разі відсутності у засудженого або неповнолітньої особи, взятої під варту, такого документа він проходить підсумкове (річне) оцінювання навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію (далі - атестація) екстерном, після чого зараховується до закладу освіти на обрану ним (одним з його батьків чи іншим законним представником) форму здобуття освіти.

Зарахування засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту, до закладу освіти здійснюється наказом керівника закладу освіти за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору).

6. Облік засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту, які здобувають повну загальну середню освіту, здійснюється відповідно до законодавства щодо обліку учнів.

7. Освітній процес у закладах освіти для учнів із числа засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту (далі - учні), організовується відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти і цього Порядку.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) встановлюється закладом освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Розклад навчальних занять складається відповідно до освітньої програми з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних правил і норм, вимог режиму відбування покарання або тримання осіб, взятих під варту (далі - режим), і затверджується керівником закладу освіти за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору).

8. Представники адміністрації колонії (слідчого ізолятору) можуть бути присутніми на навчальних заняттях та інших заходах у рамках освітнього процесу за погодженням з керівником закладу освіти.

Представники відповідного органу управління у сфері освіти можуть бути присутніми на навчальних заняттях та інших заходах у рамках освітнього процесу за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору).

9. Засудженим і неповнолітнім особам, взятим під варту, які займаються самоосвітою, адміністрація колонії створює необхідні умови для занять у вільний від роботи час.

10. У разі вибуття учня з колонії (слідчого ізолятору) у другому півріччі навчального року, зокрема у зв’язку із звільненням від відбування покарання, переведенням до іншої колонії (слідчого ізолятору) тощо, дозволяється достроково проводити атестацію. У такому разі заклад освіти готує відповідні матеріали (завдання) і встановлює строки проведення атестації, але не раніше ніж за три місяці до закінчення поточного навчального року.

Адміністрація колонії (слідчого ізолятору) створює умови для проведення атестації учнів, у тому числі достроково.

11. Засудженим і неповнолітнім особам, взятим під варту, які здобули початкову, базову або профільну середню освіту, видається відповідний документ про освіту за зразком, затвердженим наказом МОН.

12. Відрахування учня здійснюється в разі:

здобуття повної загальної середньої освіти та отримання відповідного документа про освіту;

вибуття з колонії (слідчого ізолятору).

Відрахування із закладу освіти здійснюється наказом керівника закладу освіти за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору).

Про відрахування неповнолітнього учня, який вибув з колонії (слідчого ізолятору) і не завершив здобуття повної загальної середньої освіти, заклад освіти повідомляє місцевому органу управління у сфері освіти (за місцем розташування колонії (слідчого ізолятору).

13. Адміністрація колонії (слідчого ізолятору):

веде облік засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту, які не мають початкової, базової або профільної середньої освіти;

забезпечує доступність здобуття повної загальної середньої освіти;

всебічно сприяє здобуттю повної загальної середньої освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, у разі потреби надає їм допомогу в отриманні консультацій, придбанні підручників і посібників (за їх бажанням);

надає та утримує в належному стані приміщення для освітнього процесу, проводить їх ремонт, забезпечує меблями, організовує зберігання та належне використання підручників (у тому числі електронних), посібників, інших засобів навчання;

забезпечує зберігання документів про освіту в особових справах учнів та/або їх особисте отримання учнем в установленому порядку;

доводить до відома педагогічних працівників встановлені вимоги режиму та попереджає їх про відповідальність за порушення таких вимог;

забезпечує безпеку педагогічних працівників під час їх перебування на території колонії (слідчого ізолятору);

у разі вибуття учнів з колонії (слідчого ізолятору) повідомляє про це закладу освіти, яким організовано освітній процес.

14. Керівник закладу освіти:

проводить разом з адміністрацією колонії (слідчого ізолятору) необхідну роботу щодо забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту;

організовує освітній процес та здійснює контроль за виконанням освітньої програми;

контролює ведення документації, необхідної для забезпечення освітнього процесу;

забезпечує дотримання стандартів освіти під час навчання;

забезпечує можливість користування підручниками (у тому числі електронними), посібниками, іншими засобами навчання для учнів і педагогічних працівників;

забезпечує співпрацю з бібліотекою колонії (слідчого ізолятору);

забезпечує замовлення та видачу документів про здобуття певного рівня загальної середньої освіти;

забезпечує дотримання академічної доброчесності в закладі освіти, прав учасників освітнього процесу;

порушує клопотання перед адміністрацією колонії (слідчого ізолятору) щодо заохочення учнів за зразкову поведінку та успіхи в навчанні;

здійснює контроль за дотриманням педагогічними працівниками встановлених законодавством вимог режиму та правил поводження із засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, установчими документами закладу освіти.

15. Учні, їх батьки або інші законні представники, педагогічні працівники користуються правами та обов’язками, визначеними Законами України“Про освіту”і“Про повну загальну середню освіту”, з урахуванням особливостей, встановлених кримінально-виконавчим законодавством і цим Порядком.

16. Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, здійснюється відповідно до законодавства.

17. Посадові інструкції педагогічних працівників, які забезпечують здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, повинні передбачати їх обов’язок дотримуватися вимог режиму і правил поводження із засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту.

У разі порушення педагогічним працівником таких вимог і правил адміністрація колонії (слідчого ізолятора) повідомляє керівнику закладу освіти, який вживає заходів дисциплінарного впливу відповідно до законодавства про працю.

18. Педагогічні працівники закладів освіти можуть входити за їх згодою до складу методично-виховної ради колонії, разом з адміністрацією колонії брати участь у виховній роботі із засудженими.

Організація здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, в комунальних закладах освіти, за якими закріплені колонії (слідчі ізолятори)

19. Закріплення колоній (слідчих ізоляторів) за комунальними закладами освіти, які можуть забезпечити здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, здійснюється за рішенням засновників закладів освіти або відповідних органів управління у сфері освіти за поданням міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту.

Закріплення колоній (слідчих ізоляторів) за закладами освіти здійснюється без створення окремої юридичної особи або відокремленого підрозділу.

Фінансування здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, в комунальних закладах освіти, за якими закріплені колонії (слідчі ізолятори), здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та інших джерел, не заборонених законодавством.

20. Організація освітнього процесу для засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту, здійснюється керівником і педагогічними працівниками закладу освіти на території колонії (слідчого ізолятору).

21. Для організації освітнього процесу використовується матеріально-технічна база колонії (слідчого ізолятору). З метою додаткового урегулювання питань організації освітнього процесу між колонією (слідчим ізолятором) і закладом освіти може бути укладено договір про співпрацю (співробітництво), в якому можуть бути визначені окремі особливості організації освітнього процесу, порядку взаємодії сторін, організації підвезення педагогічних працівників, забезпечення класів належною матеріально-технічною базою тощо.

22. Організація освітнього процесу для засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту, здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти.

Організація здобуття освіти засудженими в державних закладах освіти при колоніях

23. Для організації здобуття освіти засудженими при колоніях відповідно до законодавства можуть діяти державні заклади освіти, які належать до сфери управління Мін’юсту.

Створення, реорганізація та ліквідація державних закладів освіти при колоніях здійснюється відповідно до Законів України“Про повну загальну середню освіту”,“Про центральні органи виконавчої влади”,“Про місцеві державні адміністрації”,Кримінально-виконавчого кодексу Україниза погодженням з міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту.

Фінансування здобуття освіти засудженими в закладах освіти при колоніях, які належать до сфери управління Мін’юсту, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

24. Заклад освіти при колонії діє на підставі статуту, що розробляється відповідно доЦивільного кодексу України, Законів України“Про освіту”,“Про повну загальну середню освіту”, цього Порядку, інших актів законодавства і затверджується в установленому законодавством порядку.

25. У своїй діяльності заклад освіти при колонії керуєтьсяКонституцією України, Законами України“Про освіту”,“Про повну загальну середню освіту”,“Про місцеві державні адміністрації”,Кримінально-виконавчим кодексом України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, іншими актами законодавства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, цим Порядком і власним статутом.

Мова освітнього процесу в закладі освіти при колоніях визначається відповідно доКонституції України, законодавства про мови та законодавства у сфері освіти.

26. Вимоги до керівника закладу освіти при колонії, порядок його призначення на посаду та звільнення з посади встановлюються законодавством у сфері загальної середньої освіти.

27. Контингент учнів у закладі освіти при колонії визначається на початку кожного семестру (триместру) і затверджується наказом його керівника за погодженням з начальником колонії. У разі потреби зміни до наказу можуть вноситися протягом семестру (триместру).

28. Освітня програма, за якою навчаються учні в закладі освіти при колонії, складається на основі типової або іншої освітньої програми, яка затверджена в установленому порядку, схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу освіти при колонії.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 25 червня 2020 р. № 526 Київ

Про затвердження Порядку організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту

Відповідно дочастини першоїстатті 126 Кримінально-виконавчого кодексу України, частинпершоїтадругоїстатті 3 Закону України “Про освіту” Кабінет Міністрів Українипостановляє:

ЗатвердитиПорядок організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту, що додається.

Прем'єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 526

ПОРЯДОК
організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту

Загальна частина

1. Цей Порядок встановлює механізм організації здобуття повної загальної середньої освіти (далі - здобуття освіти) засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі (далі - засуджені), а також неповнолітніми особами, взятими під варту.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України“Про освіту”,“Про повну загальну середню освіту”,Кримінально-виконавчому кодексі України, інших актах законодавства у сфері загальної середньої освіти і кримінально-виконавчого законодавства.

3. Організацію здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, забезпечують комунальні заклади загальної середньої освіти, за якими закріплені виправні та виховні колонії, слідчі ізолятори (далі - колонії (слідчі ізолятори), або державні заклади загальної середньої освіти, що створені при колоніях і належать до сфери управління Мін’юсту (далі - заклади освіти).

4. Здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, може організовуватися за інституційною або індивідуальною формою, визначеною законодавством, відповідно до чисельності осіб, які потребують отримання освітніх послуг.

Для організації здобуття освіти за інституційною формою створюються класи з наповнюваністю від 5 до 30 осіб.

Керівник і засновник закладу освіти, адміністрація колонії (слідчого ізолятору) створюють умови для здобуття освіти неповнолітніми засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, за інституційною формою.

5. Зарахування засудженого або неповнолітньої особи, взятої під варту, до закладу освіти здійснюється на підставі його заяви або заяви одного з його батьків чи інших законних представників. До заяви додається документ про освіту, що підтверджує відповідний рівень загальної середньої освіти. У разі відсутності у засудженого або неповнолітньої особи, взятої під варту, такого документа він проходить підсумкове (річне) оцінювання навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію (далі - атестація) екстерном, після чого зараховується до закладу освіти на обрану ним (одним з його батьків чи іншим законним представником) форму здобуття освіти.

Зарахування засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту, до закладу освіти здійснюється наказом керівника закладу освіти за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору).

6. Облік засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту, які здобувають повну загальну середню освіту, здійснюється відповідно до законодавства щодо обліку учнів.

7. Освітній процес у закладах освіти для учнів із числа засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту (далі - учні), організовується відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти і цього Порядку.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) встановлюється закладом освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Розклад навчальних занять складається відповідно до освітньої програми з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних правил і норм, вимог режиму відбування покарання або тримання осіб, взятих під варту (далі - режим), і затверджується керівником закладу освіти за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору).

8. Представники адміністрації колонії (слідчого ізолятору) можуть бути присутніми на навчальних заняттях та інших заходах у рамках освітнього процесу за погодженням з керівником закладу освіти.

Представники відповідного органу управління у сфері освіти можуть бути присутніми на навчальних заняттях та інших заходах у рамках освітнього процесу за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору).

9. Засудженим і неповнолітнім особам, взятим під варту, які займаються самоосвітою, адміністрація колонії створює необхідні умови для занять у вільний від роботи час.

10. У разі вибуття учня з колонії (слідчого ізолятору) у другому півріччі навчального року, зокрема у зв’язку із звільненням від відбування покарання, переведенням до іншої колонії (слідчого ізолятору) тощо, дозволяється достроково проводити атестацію. У такому разі заклад освіти готує відповідні матеріали (завдання) і встановлює строки проведення атестації, але не раніше ніж за три місяці до закінчення поточного навчального року.

Адміністрація колонії (слідчого ізолятору) створює умови для проведення атестації учнів, у тому числі достроково.

11. Засудженим і неповнолітнім особам, взятим під варту, які здобули початкову, базову або профільну середню освіту, видається відповідний документ про освіту за зразком, затвердженим наказом МОН.

12. Відрахування учня здійснюється в разі:

здобуття повної загальної середньої освіти та отримання відповідного документа про освіту;

вибуття з колонії (слідчого ізолятору).

Відрахування із закладу освіти здійснюється наказом керівника закладу освіти за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору).

Про відрахування неповнолітнього учня, який вибув з колонії (слідчого ізолятору) і не завершив здобуття повної загальної середньої освіти, заклад освіти повідомляє місцевому органу управління у сфері освіти (за місцем розташування колонії (слідчого ізолятору).

13. Адміністрація колонії (слідчого ізолятору):

веде облік засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту, які не мають початкової, базової або профільної середньої освіти;

забезпечує доступність здобуття повної загальної середньої освіти;

всебічно сприяє здобуттю повної загальної середньої освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, у разі потреби надає їм допомогу в отриманні консультацій, придбанні підручників і посібників (за їх бажанням);

надає та утримує в належному стані приміщення для освітнього процесу, проводить їх ремонт, забезпечує меблями, організовує зберігання та належне використання підручників (у тому числі електронних), посібників, інших засобів навчання;

забезпечує зберігання документів про освіту в особових справах учнів та/або їх особисте отримання учнем в установленому порядку;

доводить до відома педагогічних працівників встановлені вимоги режиму та попереджає їх про відповідальність за порушення таких вимог;

забезпечує безпеку педагогічних працівників під час їх перебування на території колонії (слідчого ізолятору);

у разі вибуття учнів з колонії (слідчого ізолятору) повідомляє про це закладу освіти, яким організовано освітній процес.

14. Керівник закладу освіти:

проводить разом з адміністрацією колонії (слідчого ізолятору) необхідну роботу щодо забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту;

організовує освітній процес та здійснює контроль за виконанням освітньої програми;

контролює ведення документації, необхідної для забезпечення освітнього процесу;

забезпечує дотримання стандартів освіти під час навчання;

забезпечує можливість користування підручниками (у тому числі електронними), посібниками, іншими засобами навчання для учнів і педагогічних працівників;

забезпечує співпрацю з бібліотекою колонії (слідчого ізолятору);

забезпечує замовлення та видачу документів про здобуття певного рівня загальної середньої освіти;

забезпечує дотримання академічної доброчесності в закладі освіти, прав учасників освітнього процесу;

порушує клопотання перед адміністрацією колонії (слідчого ізолятору) щодо заохочення учнів за зразкову поведінку та успіхи в навчанні;

здійснює контроль за дотриманням педагогічними працівниками встановлених законодавством вимог режиму та правил поводження із засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, установчими документами закладу освіти.

15. Учні, їх батьки або інші законні представники, педагогічні працівники користуються правами та обов’язками, визначеними Законами України“Про освіту”і“Про повну загальну середню освіту”, з урахуванням особливостей, встановлених кримінально-виконавчим законодавством і цим Порядком.

16. Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, здійснюється відповідно до законодавства.

17. Посадові інструкції педагогічних працівників, які забезпечують здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, повинні передбачати їх обов’язок дотримуватися вимог режиму і правил поводження із засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту.

У разі порушення педагогічним працівником таких вимог і правил адміністрація колонії (слідчого ізолятора) повідомляє керівнику закладу освіти, який вживає заходів дисциплінарного впливу відповідно до законодавства про працю.

18. Педагогічні працівники закладів освіти можуть входити за їх згодою до складу методично-виховної ради колонії, разом з адміністрацією колонії брати участь у виховній роботі із засудженими.

Організація здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, в комунальних закладах освіти, за якими закріплені колонії (слідчі ізолятори)

19. Закріплення колоній (слідчих ізоляторів) за комунальними закладами освіти, які можуть забезпечити здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, здійснюється за рішенням засновників закладів освіти або відповідних органів управління у сфері освіти за поданням міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту.

Закріплення колоній (слідчих ізоляторів) за закладами освіти здійснюється без створення окремої юридичної особи або відокремленого підрозділу.

Фінансування здобуття освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, в комунальних закладах освіти, за якими закріплені колонії (слідчі ізолятори), здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та інших джерел, не заборонених законодавством.

20. Організація освітнього процесу для засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту, здійснюється керівником і педагогічними працівниками закладу освіти на території колонії (слідчого ізолятору).

21. Для організації освітнього процесу використовується матеріально-технічна база колонії (слідчого ізолятору). З метою додаткового урегулювання питань організації освітнього процесу між колонією (слідчим ізолятором) і закладом освіти може бути укладено договір про співпрацю (співробітництво), в якому можуть бути визначені окремі особливості організації освітнього процесу, порядку взаємодії сторін, організації підвезення педагогічних працівників, забезпечення класів належною матеріально-технічною базою тощо.

22. Організація освітнього процесу для засуджених і неповнолітніх осіб, взятих під варту, здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти.

Організація здобуття освіти засудженими в державних закладах освіти при колоніях

23. Для організації здобуття освіти засудженими при колоніях відповідно до законодавства можуть діяти державні заклади освіти, які належать до сфери управління Мін’юсту.

Створення, реорганізація та ліквідація державних закладів освіти при колоніях здійснюється відповідно до Законів України“Про повну загальну середню освіту”,“Про центральні органи виконавчої влади”,“Про місцеві державні адміністрації”,Кримінально-виконавчого кодексу Україниза погодженням з міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту.

Фінансування здобуття освіти засудженими в закладах освіти при колоніях, які належать до сфери управління Мін’юсту, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

24. Заклад освіти при колонії діє на підставі статуту, що розробляється відповідно доЦивільного кодексу України, Законів України“Про освіту”,“Про повну загальну середню освіту”, цього Порядку, інших актів законодавства і затверджується в установленому законодавством порядку.

25. У своїй діяльності заклад освіти при колонії керуєтьсяКонституцією України, Законами України“Про освіту”,“Про повну загальну середню освіту”,“Про місцеві державні адміністрації”,Кримінально-виконавчим кодексом України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, іншими актами законодавства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, цим Порядком і власним статутом.

Мова освітнього процесу в закладі освіти при колоніях визначається відповідно доКонституції України, законодавства про мови та законодавства у сфері освіти.

26. Вимоги до керівника закладу освіти при колонії, порядок його призначення на посаду та звільнення з посади встановлюються законодавством у сфері загальної середньої освіти.

27. Контингент учнів у закладі освіти при колонії визначається на початку кожного семестру (триместру) і затверджується наказом його керівника за погодженням з начальником колонії. У разі потреби зміни до наказу можуть вноситися протягом семестру (триместру).

28. Освітня програма, за якою навчаються учні в закладі освіти при колонії, складається на основі типової або іншої освітньої програми, яка затверджена в установленому порядку, схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу освіти при колонії.

Кiлькiсть переглядiв: 528