На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 №1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України» відділ освіти Дергачівської РДА Харківської області надає інформацію про заклад, у якому запроваджено екстернатну форму навчання.

Нормативно-правове забезпечення

Екстернат у 2017/2018 навчальному році

Екстернат – одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Екстерн – особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації на базі навчального закладу.

Положення про екстернат

Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

I. Загальні положення

1.1. Екстернат - одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат). Екстерн - особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації (далі - атестація) на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

1.2. Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

1.3. Можливість пройти річне оцінювання за відповідний клас та атестацію за освітній рівень відповідно початкової, базової і повної загальної середньої освіти мають особи, які: - з будь-яких поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі; - прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання; - не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти; - є учнями загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання та з не залежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання та атестацію не більше ніж з двох предметів; - є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання та (або) не пройшли атестацію з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується); - отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном; - є громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і навчаються в Міжнародній українській школі за дистанційною формою; - є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

1.4. Громадяни України, які навчалися й отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном, з метою отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту зобов'язані пройти атестацію екстерном. За наявності міждержавних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту атестація екстерна не здійснюється, крім випадків, коли на ній наполягає екстерн.

1.5. Організація навчання учнів Міжнародної української школи шляхом екстернату здійснюється відповідно до цього Положення та нормативних актів, що регламентують діяльність зазначеного навчального закладу.

1.6. Відповідним органом управління освітою визначається загальноосвітній навчальний заклад, на базі якого здійснюватиметься екстернат: - для дітей та підлітків шкільного віку, - як правило, денний загальноосвітній навчальний заклад за місцем проживання або навчальний заклад, у якому вони раніше навчалися; - для повнолітніх, - як правило, вечірня (змінна) загальноосвітня школа або денний загальноосвітній навчальний заклад, у складі якого є класи з вечірньою формою навчання.

1.7. Керівники навчального закладу, де організовується навчання у формі екстернату, зобов'язані ознайомити екстерна, батьків або осіб, які їх замінюють, з цим Положенням, статутом навчального закладу, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 N 94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за N 151/14842, програмами з навчальних предметів.

1.8. Екстерн має право: - отримувати необхідні консультації педагогічних працівників навчального закладу в межах навчального часу, установленого пунктом 5.1 цього Положення; - безкоштовно користуватися навчальними посібниками, підручниками та іншою літературою бібліотечного фонду; - брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.

II. Порядок зарахування на екстернат

2.1. Зарахування осіб на екстернат здійснюється за погодженням директора школи та згідно з наказом керівника навчального закладу для: - повнолітніх - за їх особистою заявою; - неповнолітніх - за заявою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.2. Для проходження річного оцінювання та атестації, окрім заяви на ім'я керівника навчального закладу, екстерни подають документ про наявний рівень освіти. У разі проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому навчальному закладі - довідку, завірену підписом керівника та печаткою відповідного навчального закладу, у якому навчається або навчався екстерн. У разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний заклад, де організовано екстернат, самостійно визначає освітній рівень екстерна. З цією метою наказом керівника навчального закладу створюється комісія, до складу якої входять: голова комісії (керівник навчального закладу або його заступник), учителі, які викладають предмети, з яких визначається рівень освіти екстерна. Голова комісії складає графік проведення оцінювання знань екстерна з відповідних навчальних предметів. Члени комісії готують перелік вправ, завдань та питань з кожного предмета. Результати оцінювання й визначений рівень освіти екстерна оформлюються протоколом, який підписують усі члени комісії.

2.3. Іноземці або особи без громадянства додатково подають копію відповідного документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні.

2.4. Приймання заяв від екстернів починається з вересня і закінчується, як правило, не пізніше трьох місяців до початку річного оцінювання.

2.5. Для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну, проживають на окупованої території термін подачі заяв не обмежується.

Список учнів-екстернів. 2016-2017 н. р.

Список учнів-екстернів 2017-2018 навчального року

Індивідуальний навчальний план учнів-екстернів
Кiлькiсть переглядiв: 348