Повернутися до звичайного режиму

/Files/images/03/st1.jpg/Files/images/03/st2.jpg

Статут Дергачівської вечірньої (змінної) школи Дергачівської районної ради Харківської області (у новій редакції)

І. Загальні положення

1.1. Дергачівська вечірня (змінна) школа Дергачівської районної ради Харківської області − це загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, на загальну середню освіту з відривом або без відриву від виробництва.

1.2. Дергачівська вечірня (змінна) школа Дергачівської районної ради Харківської області, створена відповідно до рішення Дергачівського райвиконкому народних депутатів від 08.04.1981 року № 342, «Про реорганізацію Дергачівської заочної, Дергачівської вечірньої, Пересічанської шкіл робочої молоді в Дергачівську та Пересічанську (змінні) вечірні загальноосвітні середні школи з очно заочною формою навчання.»

1.3. Юридична адреса:

62300, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі,

вул.1-го Травня, №25, тел. 3-02-56.

1.4. Дергачівська вечірня (змінна) школа Дергачівської районної ради Харківської області (надалі – вечірня школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.5. Засновником навчального закладу є Дергачівська районна рада.

1.6. Головною метою вечірньої школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової та повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями вечірньої школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов¢язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров¢я та здоров¢я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров¢я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Вечірня школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про вечірню(змінну) школу та іншими чинними нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Вечірня школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Cтатутом.

1.10. Вечірня школа несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов¢язань з іншими суб¢єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов¢язань за міжнародними угодами ;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.11. Структура закладу освіти

ІІ ступень (базова школа) –5-9 клас;

ІІІ ступень (повна школа)– 10-12 класи.

1.12. У навчальному закладі освіти визначена українська мова навчання.

За наявності достатньої кількості відповідних заяв про мову навчання від учнів (для неповнолітніх − від батьків або осіб, які їх замінюють), згідно із законодавством України про освіту можуть створюватися класи, групи з російською мовою навчання.

1.13. Вечірня школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Cтатутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу профілактичних і культурних підрозділів.

1.14. Вечірня школа може мати у своєму складі навчально-консультативні пункти, класи з поглибленим навчанням предметів.

1.15. У вечірній школі створюються та функціонують:

- методичні об¢єднання вчителів гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу та класних керівників.

1.16. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Дергачівською районною радою і здійснюються Дергачівською центральною районною поліклінікою та амбулаторіями за місцем проживання.

1.17. Взаємовідносини вечірньої школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

 2.1. Навчально-виховний процес у вечірній школі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.2. Робочий навчальний план вечірньої школи комунальної форми власності затверджується начальником відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації, погоджується педагогічною радою, радою вечірньої школи.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додається кількість заліків обов’язкових для складання учнями 9-12-х класів.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники вечірньої школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Вечірня школа здійснює навчально-виховний процес за заочною, очною формою, а також у формі екстернату, індивідуального та дистанційного навчання.

2.5. До вечірньої школи зараховуються учні незалежно від місця проживання. Зарахування учнів до вечірньої школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які заміняють), свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

При переведенні учнів до вечірньої школи з іншого загальноосвітнього навчального закладу, крім зазначених документів додається особова справа учня.

2.6. Особи, які не мають зазначених у пункті 2.5. документів (за винятком свідоцтва про народження (копії), медичної довідки), можуть бути прийняті до будь-якого класу, крім випускного 11(12)-го, за їх особистою заявою ( для неповнолітніх – заявою батьків або осіб, які їх замінюють) на основі атестації, проведеної педагогічними працівниками вечірньої школи, за погодженням з місцевим органом управління освітою.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України ).

2.9. За погодженням з відділом освіти Дергачівської районної державної адміністрації, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік шкільних канікул. Тривалість шкільних канікул протягом навчального року не може бути меншою ніж тридцять календарних днів.

2.10. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних умов і затверджується директором школи. Тривалість уроків у вечірній школі становить: у 9−12-х класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Режим занять для учнів, які навчаються за заочною формою без відриву від виробництва, встановлюється директором закладу з урахуванням конкретних умов праці учнів на підприємствах, в організаціях.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У вечірній школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті ) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії ).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів вечірньої школи визначається чинною Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України.

2.16. Мережу класів (груп), їх наповнюваність визначає місцевий орган влади (засновник) на основі матеріально-технічних нормативів та нормативів фінансового забезпечення, визначених Міністерством освіти і науки України. При цьому враховуються бажання учнів, кількість поданих заяв громадян, можливості матеріальної бази з обов´зковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Класи з числа учнів, які навчаються за заочною формою, створюються за наявності не менше ніж 9 осіб у класі.

При чисельності в класі менше ніж 9 учнів засвоєння загальноосвітніх програм здійснюється за індивідуальним планом, кількість навчальних годин на тиждень встановлюється із розрахунку – 1 академічна година на кожного учня.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.

2.18. Учням, які закінчили певний ступень вечірньої школи, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні повної школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні.

2.20. За наявності достатнього та високого рівня навчальних досягнень бажаючим надається право прискорено закінчити вечірню школу, про що педагогічною радою навчального закладу, на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) приймається відповідне рішення.

2.21. Особам, які знаходяться в місцях позбавлення волі (Дергачівська виправна колонія №109 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області) надається право і створюються умови для навчання у формі екстернату.

2.22. У школі за згодою учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, загальноосвітня підготовка може поєднуватися з професійним навчанням, що здійснюється за наявності ліцензії на даний вид діяльності.

2.23. Для організації навчання за заочною формою вечірня школа може мати у своєму складі навчально-консультативні пункти.

Основними формами організації навчального процесу у класах із заочною формою навчання є групові консультації, індивідуальні, залікові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в вечірньої школи є:

- учні (вихованці);

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх заміняють;

3.2. Права і обов¢язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

- на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування вечірньої школи;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу та дозвілля;

- брати участь у добровільних самодіяльних об¢єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні вечірньої школи зобов¢язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками вечірньої школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров¢я яких дозволяє виконувати професійні обов¢язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники вечірньої школи мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров¢я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов¢язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов¢язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов¢язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров¢я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу вечірньої школи;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут вечірньої школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника вечірньої школи, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У вечірній школі обов¢язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п¢ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку вечірньої школи, не виконують посадових обов¢язків, умови колективного договору ( контракту ) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки учнів та особи, які їх заміняють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування ;

- звертатись до органів управління освітою, керівника вечірньої школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази вечірньої школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування вечірньої школи та у відповідних державних, судових органах;

3.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов¢язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров¢я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім¢ї державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об¢єднаннями за інтересами, гуртками і секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпечуванню вечірньої школи;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов¢язані:

- дотримуватися Статуту вечірньої школи;

- виконувати накази та розпорядження керівника вечірньої школи, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. Управління навчальним закладом.

4.1. Управління вечірньою школою здійснюється відділом освіти Дергачівської районної державної адміністрації та засновником.

4.2. Керівництво вечірньою школою здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш ніж 3 роки.

4.3.Директор вечірньої школи призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.4. Вищим органом громадського самоврядування вечірньої школи є загальні збори колективу, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників вечірньої школи – зборами трудового колективу;

- учнів вечірньої школи ІІ–ІІІ ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради вечірньої школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор вечірньої школи, засновник.

Загальні збори:

- обирають раду вечірньої школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради вечірньої школи;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності вечірньої школи;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада вечірньої школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об¢єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління вечірньої школи;

- розширення колегіальних форм управління вечірньої школи;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов¢язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім¢єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в вечірній школі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов¢язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих учнів;

- зміцнення партнерських зв¢язків між родинами учнів та вечірньої школи з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ–ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами ( конференцією ) загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається включно загальними зборами ( конференцією ).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада вечірньої школи діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами ( конференцією ).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік .

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника ( засновника ), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради .

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації вечірньої школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає проблемне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету вечірньої школи.

4.3.5. Очолює раду вечірньої школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов¢язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада вечірньої школи:

- організовує виконання рішень загальних зборів ( конференцій );

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за виконанням Статуту вечірньої школи;

- затверджує режим роботи вечірньої школи;

- сприяє формуванню мережі класів вечірньої школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників вечірньої школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та «похвальними грамотами» «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально–виховної та фінансово–господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють ) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов¢язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх змінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов¢язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями) ;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При вечірній школі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов¢язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов¢язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників вечірньої школи;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв¢язків між родинами учнів та вечірньої школи.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) вечірньої школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах .

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника вечірньої школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції ) на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік . Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-и денний термін доводяться до відома колективу вечірньої школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради .

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів.

Представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника вечірньої школи, загальних зборів ( конференції ) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази вечірньої школи;

- залучати додаткові джерела фінансування вечірньої школи;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази вечірньої школи;

- стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор вечірньої школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівень досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов¢язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов¢язки працівників вечірньої школи;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцію), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором вечірньої школи і затверджується відповідним органом управління освітою, у приватних навчальних закладах – засновником ( власником ).

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки ( посадового окладу ) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У вечірній школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган − педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор вечірньої школи.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи вечірньої школи;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників вечірньої школи.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік .

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У вечірній школі можуть створюватись учнівські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база вечірньої школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно вечірньої школи належить йому на правах, оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту вечірньої школи та укладених ним угод.

5.3. Вечірня школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна вечірньої школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням засновника. Збитки, завдані вечірньої школи внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність вечірньої школи здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису вечірньої школи є :

- кошти засновника(ів);

- кошти бюджету (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кредити банків (для загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності);

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. У навчальному закладі державної чи комунальної форм власності створюється фонд загального обов¢язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов¢язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором вечірньої школи.

Облік і використання коштів фонду загального обов¢язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради вечірньої школи, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов¢язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4. Дергачівська вечірня (змінна) школа має право на придбання та аренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у вечірній школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вечірній школі. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації.

6.6. Звітність про діяльність вечірньої школи встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Вечірня школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв¢язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Дергачівська вечірня (змінна) школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з вечірніми школами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об¢єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю вечірньої школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм органи управління освітою.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю вечірньої школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) вечірньої школи з питань, пов¢язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов¢язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

IХ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію вечірньої школи приймає засновник.

Реорганізація вечірньої школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду-ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління вечірньої школи.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно вечірньої школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику(ам).

9.3. У випадку реорганізації права та зобов¢язання вечірньої школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених вечірньою школою.

Кiлькiсть переглядiв: 139