Мережа Дергачівської вечірньої (змінної) школи Дергачівської районної ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (станом на 05.09.2018)

Класи Кількість класів Кількість учнів
9 1 14
10-А 1 31
10-Б 1 15
11-А 1 32
11-Б 1 25
12-А125
12-Б 1 23
12-В 1 17
Учні-екстерни за курс 10 класу-6
Учні-екстерни за курс базової загальної середньої освіти 5
Учні-екстерни за курс повної загальної середньої освіти 1
Всього 8194
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Дергачівської вечірньої (змінної) школи Дергачівської районної ради Харківської області на 2018/2019навчальний рік

ПОГОДЖЕНО
на засіданні ради школи
протокол № 1 від 23.06.2017
Голова ради школи
______________Н.М.Баришевська

ПОГОДЖЕНО
на засіданні педагогічної ради
школи
протокол № 10 від 23.06.2017
Голова педагогічної ради
______________З.О.Єфіменко

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Дергачівської вечірньої (змінної) школи Дергачівської районної ради Харківської області на 2017/2018 навчальний рік І.Загальні засади

Дергачівська вечірня (змінна) школа Дергачівської районної ради Харківської області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.5.2.008-01), наказів Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005 № 397 «Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу (зі змінами)», від 19.05.2008 № 431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за № 498/15189, власного Статуту.

За Статутом заклад є загальноосвітнім навчальним закладом ІІ-ІІІ ступеня. Викладання предметів здійснюється українською мовою.Основними формами організації навчально-виховного процесу у вечірній (змінній) школі із заочною формою навчання є групові, індивідуальні консультації, залікові заняття.

Робочий навчальний план закладу на 2017/2018 навчальний рік складено на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

- для 9-х класів ― за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 21);

- для 10-12-х класів ― за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 25).

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Для виконання Державного стандарту освіти, робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, де передбачені години на вивчення факультативів, додаткових годин для проведення індивідуальних консультацій.

Години навчальних предметів, що позначені дробовим числом, а саме: у 10-11-х класах на вивчення художньої культури – 0,5 год., на вивчення геометрії – 0,5 год., інформатики – 0,5 год.,викладатимуться упродовж навчального року по 1 годині через тиждень.

У 12-х класах на навчальний предмет «Фізика» відведено по 0,5 академічних годин; на «Астрономію» – 0,5 академічних годин.

У 12-х класах на навчальний предмет «Екологія » відведено по 1 академічній годині.

З метою формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня запроваджується курс «Етикет та етика» у 11-х класах по 1 академічній годині на тиждень.

З метою підготовлення учнів до того, щоб стати свідомими та відповідальними громадянами своєї держави – України, які розуміють основні механізми функціонування своєї держави та суспільства, перспективи їхнього розвитку для учнів 10-х,12-х класів вводиться курс за вибором «Ми – громадяни України».

З метою виховання в учнів гуманності, толерантності, духовності та вміння знати та відстоювати свої права, спираючись на норми права і положення закону в 11-х класах вивчається курс за вибором «Права людини в Україні», на який відведено по 0,5 академічній годині на тиждень.

З метою виховання пошани до рідного краю та видатних людей, які зробили вагомий внесок в розвиток культури і мистецтва Батьківщини в 10-х, 11-х класах по 1 годині на тиждень відводиться на курс за вибором «Визначні постаті України».

У 10-А класі з метою підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ запроваджується факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ» за навчальною програмою «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» по 0,5 академічній годині на тиждень.

З метою формування пізнавального інтересу в учнів до історії українського суспільства та його поступу, розуміння подій та явищ національного життя в їх історичному розвитку, взаємозв’язку та взаємовпливі у 12-х класах вводиться курс за вибором «Українське відродження у XX ст. » по 1 академічній годині на тиждень.

У 12-х класах з метою морально-духовного розвитку учня на основі формування толерантності його світогляду запроваджується факультативний курс «Розмаїття релігій і культур світу» по 2 академічні години на тиждень.

З метою формування цілісної, духовної зрілої особистості громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань регіональної, національної та світової духовної культури вивчається курс «Православна культура Слобожанщини» у 10-Б класі по 0,5 академічній годині на тиждень.

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.06.2017 № 01-38/2401 «Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік» і листа відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації від 15.06.2017 № 1028

2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2017 року святом – «День знань» – і закінчується не пізніше 1 липня 2018 року. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 01.09.2017 по 29.12. 2017, ІІ семестр – з 15.01.2018 по 25.05.2018; осінні канікули: з 21.10.2017 по 29.10.2017, зимові канікули: з 30.12. 2017 по 14.01.2018, весняні канікули: з 24.03.2018 по 01.04.2018.

Тривалість консультацій у загальноосвітньому навчальному закладі становить у 9-12-х класах – 45 хвилин.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з Департаментом освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, відділом освіти Дергачівської районної державної адміністрації можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Навчальні екскурсії та практика учнів не проводиться для учнів із заочною формою навчання.

Державна підсумкова атестація проводиться у 9-х,12-х класах відповідно до вимог чинного законодавства у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 25 травня 2018 року. Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Режим роботи навчального закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, дві зміни. Мова навчання - українська.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи для 9-го класу із українською мовою навчання Заочна форма навчання (групові консультації )
№ п/п
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
9 клас
1. Українська мова 1
2. Українська література 2
3. Зарубіжна література 1
4. Іноземна мова (англійська мова) 1
5. Алгебра 1
6. Геометрія 1
7. Інформатика 1
8. Історія України 1
9. Всесвітня історія 0,5
10. Основи правознавства 0,5
11. Географія 1
12. Біологія 1
13. Фізика 1
14. Хімія 1
15. Мистецтво 1
Всього 15
Індивідуальні консультації 3
16. Українська мова 0,5
17. Іноземна мова (англійська мова) 0,5
18. Історія України 0,5
19. Алгебра 0,5
20. Фізика 0,5
21. Хімія 0,5
Разом 18

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи для 10-х -12-х класів із українською мовою навчання/ Заочна форма навчання (групові консультації )
№ п/п
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
Універсальний профіль
10-А 10-Б НКП 11-А 11-Б 11-В НКП 12-А 12-Б 12-В НКП
1. Українська мова 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Іноземна мова (англійська) 1 1 1 1 1 2 2 2
5. Алгебра і початки аналізу 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5
6. Геометрія 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1
7. Інформатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
8. Історія України 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 1
10. Правознавство 1 1 - - - - - -
11. Географія 1 1 - - - - - -
12. Економіка - - 1 1 1 - - -
13. Біологія 1 1 1 1 1 - - -
14. Фізика 1 1 2 2 2 0,5 0,5 0,5
15 Астрономія 0,5 0,5 0,5
16. Хімія 1 1 1 1 1 - - -
17. Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - -
18. Екологія 1 1 1
Всього 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 13 13 13
Факультативи: 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
19. «Етикет та етика» - - 1 1 1 - 1 1
20. «Визначні постаті України» 1 1 1 1 1 - - -
21. «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» 0,5 - - - - - - -
22. «Ми–громадяни України» 1 1 - - - 1 1 -
23. «Права людини в Україні» - - 0,5 0,5 0,5 - - -
24. «Православна культура Слобожанщини» - 0,5 - - - - - -
25 «Українське відродження у XX ст.» - - - - - 1 - 1
26. « Розмаїття релігій і культур світу» - - - - - 2 2 2
Разом 17 17 17 17 17 17 17 17

Кількість заліків, обов’язкових для складання учнями 9 класу протягом навчального року
Предмет Кількість заліків по класах
9 кл.
1. Українська мова 2
2. Українська література 3
3. Зарубіжна література 2
4. Алгебра 2
5. Геометрія 2
6. Інформатика 1
7. Історія України 2
8. Всесвітня історія 2
9. Основи правознавства 2
10. Біологія 2
11. Фізика 2
12. Хімія 2
13. Географія 2
14. Іноземна мова (англійська мова) 1
15. Мистецтво 1
Разом: 28

Кількість заліків, обов’язкових для складання учнями 10-х-12-х класів протягом навчального року
Предмет Кількість заліків по класах
10 кл. 11 кл 12 кл
1. Українська мова 2 2 2
2. Українська література 2 2 3
3. Зарубіжна література 2 2 2
4. Алгебра і початки аналізу 2 2 2
5. Геометрія 2 2 2
6. Інформатика 1 1 2
7. Історія України 2 2 4
8. Всесвітня історія 2 2 2
9. Правознавство 2 - -
10. Біологія 2 3 -
11. Фізика 2 2 3
12. Хімія 2 2 -
13. Географія 2 - -
14. Іноземна мова (англійська мова) 2 2 2
15. Художня культура 1 2 -
16. Економіка - 2 -
17 Екологія - - 2
18. Астрономія - - 2
Разом : 28 28 28
Кiлькiсть переглядiв: 138